Evy Kristine - The girl who lived... / Jenta som levde...

This is a special page, dedicated to pictures of little Evy Kristine, who only got to live for three days. 
There are pictures of her when she was 1 1/2 day old.  I came to the hospital where she was in her parents' arms.  She was so tiny and fragile.  Born with Trisomy 18, her body wasn't able to keep up for very long, but the short life she got to have on earth was filled with love from her parents, siblings and others.
If you scroll further down on the page, there are pictures of the little angel, when she had already passed on...

Denne siden er viet lille Evy Kristine, som levde i kun tre dager. Det er bilder av henne da hun var 1 1/2 dag gammel, midt i livet... Jeg kom til sykehuset hvor hun lå i foreldrenes armer. Hun var så liten og svak. Født med Trisomi 18, og kroppen hennes orket ikke streve lenge, men det korte livet hun hadde på jorden var fylt med kjærlighet fra foreldre, søsken og andre.
Hvis du ser lenger ned på siden, er det også bilder av den lille engelen etter at hun hadde dratt videre...The following pictures were taken the day her parents came home from the hospital with their precious daughter.  
She had already left them...

De neste bildene ble tatt da foreldrene kom hjem fra sykehuset med datteren sin. Hun hadde allerede forlatt dem...


This is what I wrote to little Evy, and my husband read it in the funeral, since I wasn't able to be there.

A LITTLE ANGEL FROM ABOVE

I knew about Evy long before she was born. Her parents shared with me the great joy that they were expecting another child; then the insecurity, because something seemed to be wrong,
and then the grief of knowing that their little girl probably wouldn't live.
During the following months, I read a lot about Trisomy 18, and after a while I knew that little Evy Kristine already had won many battles. Most children with this extra chromosome die before birth, but Evy continued to grow in her mother's belly, until it was time to be born.
The day she entered the world, I couldn't think about anything else. I hoped so intensely that she would live, that we all could get to know her.
I met her when she was one and a halv day old. The beautiful, little girl was lying in her parents' arms, she was so tiny and precious, but also so weak and fragile, and my heart bled for her, and for her family.
Two days later I got to meet her again. She was then an angel.
I've taken many pictures of Evy Kristine, both that Saturday in the hospital, and in her home. This little child, the little girl who only got to spend three days among us, have touched me deeply, probably more than any human being.
She has shown me that life is incredibly great. It is impossible to grasp for our small human brains. What matter does it make if we live a day, a few months, some years or decades? What counts is that we are there for each other, and that somebody loves us.
Evy Kristne got to experience three sunrises, before she passed away and can wake up to eternal sunrise, happiness and Springtime.
I believe that every life has a purpose. I think God knew Evy from the start, and even if that may be hard for us to understand, I think there was a purpose of creating her exactly as she was.
I'm so grateful for the chance to get to know this little girl. The world today is unfortunately sorting away people who don't fit into our definition of "perfect". I don't think Humanity was ment to be like this. We need also those among us who don't fulfill our notion of perfectness. They may have hidden treasures of love and wisdom to teach us, and the world is poor without these messagers, these angels.

In Psalm 139, we can read this:

You made all the delicate, inner parts of my body

and knit me together in my mother’s womb.

Thank you for making me so wonderfully complex!

You watched me as I was being formed in utter seclusion,

as I was woven together in the dark of the womb.

You saw me before I was born.

Every day of my life was recorded in your book.

Every moment was laid out

before a single day had passed.I think Evy Kristine has achieved a lot in her short life. She has shown her parents, her siblings, and the rest of us, that life is more than manmade measures. We have to be reminded that we don't understand everything.
I've cried all my tears, and I've still continued to cry. It's so sad, so painful, and I feel so very sorry for her family.
I don't think the grief will ever go away. It may fade in the end, but then come back, in waves, probably forever, but I hope her family can manage, little by little, to carry Evy Kristine with them, as a painful, but on the same time nostalgic and happy memory of that beautiful girl they got to know and who always will stay with them.
Now she is well, I feel that. And, one day I'll see her again.
Rest in peace, little, beautiful Evy Kristine

From KristineEN LITEN GUDSENGEL

Jeg visste om Evy lenge før hun ble født. Foreldrene hennes delte med meg den store gleden at de ventet et barn til;
deretter usikkerheten, fordi det så ut til at noe var galt;
og så sorgen over å få vite at den lille jenta deres sannsynligvis ikke ville kunne leve.
I månedene som gikk, leste jeg mye om Trisomi 18, og jeg skjønte etter hvert at lille Evy Kristine allerede hadde vunnet mange slag. De fleste barn som har dette ekstra kromosomet, dør før de blir født, men Evy Kristine vokste i mammas mage, helt til det ble på tide å bli født.
Den dagen hun kom til verden, klarte jeg ikke tenke på annet. Jeg var så spent, håpet så inderlig at hun skulle leve, at vi alle skulle kunne bli kjent med henne.
Jeg fikk møte henne da hun var en og en halv dag gammel. Den vakre, lille jenta, lå på mammas og pappas arm, hun var så bitteliten og nydelig, men så svak og skjør, og hjertet mitt blødde for henne, og for familien hennes.
To dager senere fikk jeg se henne igjen. Da var hun blitt en engel.
Jeg har tatt mange bilder av Evy Kristine, både den lørdagen på Ullevål, og hjemme i stua hennes. Dette lille barnet, den lille jenta som fikk knappe tre dager blant oss, har rørt meg voldsomt, sannsynligvis mer enn noe menneske har gjort.
Hun har vist meg at livet er uendelig stort. Det er ubegripelig for våre små menneskehjerner. Hva betyr det i den store sammenhengen om vi lever en dag, noen måneder, noen år eller tiår? Det som teller er at vi er noe for hverandre og at noen er glad i oss.
Tre soloppganger fikk Evy Kristine oppleve, før hun sovnet inn og kan våkne opp til evig soloppgang, glede og vår.
Jeg tror at alle liv har en mening. Jeg tror at Gud kjente Evy Kristine fra starten av, og selv om det for oss er umulig å skjønne, tror jeg også det var en mening med at hun var skapt slik hun var.
Jeg er så takknemlig for at jeg fikk sjansen til å kjenne denne lille jenta. Verden i dag er dessverre laget slik at mennesker ofte blir sortert bort, og bare de mest vellykkede og perfekte er ønsket i samfunnet.Jeg tror ikke menneskeheten var planlagt slik. Vi trenger også de som ikke oppfyller kravene til menneskelig perfekthet, jeg tror at nettopp disse menneskene har skjulte skatter av livsvisdom og kjærlighet å lære oss andre, og verden blir et fattigere sted uten disse englene, disse sendebudene.

I salme 139 står det:


For du har skapt mitt indre,

du har vevd meg i mors liv.

Jeg takker deg fordi jeg er skapt

på skremmende, underfull vis.

Underfulle er dine verk,

det vet jeg så vel.

Mine ben var ikke skjult for deg

da jeg ble skapt i lønndom

og ble formet i jordens dyp.

Du så meg den gang jeg var et foster,

i din bok ble alt skrevet opp;

mine dager ble dannet

før en eneste av dem var kommet.

Jeg tror Evy Kristine har utrettet mye i sitt korte liv. Hun har vist foreldrene sine, søskenene sine, og oss som er rundt, at livet er mer enn menneskeskapte målestokker. Vi må minnes på at vi ikke forstår alt.
Jeg har grått meg tom for tårer, og enda har jeg fortsatt å gråte. Det er så trist, så vondt, og jeg synes så synd på familien hennes.
Sorgen vil aldri bli borte, tror jeg. Den vil kunne blekne omsider, men så komme tilbake, i bølger, sannsynligvis for alltid, men jeg håper familien hennes kan klare, litt etter litt, å bære Evy Kristine med seg som et sårt, men samtidig vemodig og godt minne om den nydelige jenta de fikk kjenne og som alltid vil være med dem.
Nå har hun det godt, det kjenner jeg i meg. Og en gang skal jeg se henne igjen.
Hvil i fred, lille, vakre Evy Kristine.

Hilsen Kristine

See also the website her parents created for her:  http://www.evykristine.com/
Se også nettsiden som foreldrene hennes har laget til henne: http://www.evykristine.com/